4110 (Kai Kristiansen)

azuki (Yoshinaga Keishi)

bo (Koizumi Makoto)
Clamp (Andreas Kowalewski) DC09iInoda+Sveje) DC10 iInoda+Sveje)
ENNE (Murasawa Kazuteru) GINA (Murasawa Kazuteru) Haku iChiba Tadashij

HANDY (Kai Kristiansen)

hata (Yoshinaga Keishi)

hozuki (Yoshinaga Keishi)
IS lounge iInoda+Sveje) KAKI no ISU (Furuta Keisuke) kuku (Koizumi Makoto)
LUNA (Murasawa Kazuteru) Menu (Akutsu Hiroshi) No 42 (Kai Kristiansen)
ottimo (Murasawa Kazuteru) PECORA (Murasawa Kazuteru) PePe (Murasawa Kazuteru)
PePe lounge (Murasawa Kazuteru) Pocket (Murasawa Kazuteru) R+R (Koizumi Makoto)
rib (Murasawa Kazuteru) U (Koizumi Makoto) UU (Koizumi Makoto)
Stools
A stool(Koizumi Makoto) Bon stool (Chiba Tadashi) comodo stool (Inoda+Sveje)
dan-dan (Koizumi Makoto) GAMBA (Murasawa Kazuteru) hozuki stool (Yoshinaga Keishi)
meji stool (Morimoto Chisato) ORI stool (Koizumi Makoto) sansa stool (Koizumi Makoto)
High stools / Counter chairs
R+R counter chair (Koizumi Makoto)
Sofas
IS sofa (Inoda+Sveje) K sofaiKoizumi Makotoj M sofa (Murasawa Kazuteru)
Paper Knife (Kai Kristiansen) PePe sofa (Murasawa Kazuteru) UU sofa & ottomaniKoizumi Makotoj
Tables
en table (Koizumi Makoto) en side table (Koizumi Makoto) hozuki table(Yoshinaga Keishij
MI table (Koizumi Makoto) MM table (Murasawa Kazuteru) Paper Knife center table (Kai Kristiansen)
Universe table (Kai Kristiansen)
Others
Maintenance Setibeeswax )
Designer
etc.
Koizumi Makoto http://www.koizumi-studio.jp Fabrics
Murasawa Kazuteru http://www.matatabidesign.com Woods
Keisuke Furuta http://keinosuke.com about Beeswax
Kai Kristiansen@ Profile about Leather
Inoda+Sveje@ http://www.inodasveje.com
Hiroshi Akutsu http://www.plusone-pd.com
Andreas Kowalewski@ http://www.andreaskowalewski.com/