azuki (Keishi YOSHINAGA) bo (Makoto KOIZUMI) C (Makoto KOIZUMI)
clamp (Andreas KOWALEWSKI) comma (Takuya MATSUOKA) DC09 (INODA+SVEJE)
DC10 (INODA+SVEJE) ENNE (Kazuteru MURASAWA) fufu (Makoto KOIZUMI)
GINA (Kazuteru MURASAWA) Golondrina (Jorge HERRERA) HAKU iTadashi CHIBAj
HANDY (Kai KRISTIANSEN) hata (Keishi YOSHINAGA) IS lounge (INODA+SVEJE)
KAKI no ISU (Keisuke FURUTA) kuku (Makoto KOIZUMI) LIBERO (Kazuteru MURASAWA)
LUNA (Kazuteru MURASAWA) Menu (Hiroshi AKUTSU) No 42 (Kai KRISTIANSEN)
ottimo (Kazuteru MURASAWA) PePe (Kazuteru MURASAWA) PePe lounge (Kazuteru MURASAWA)
R+R (Makoto KOIZUMI) rib (Kazuteru MURASAWA) sail (Kazuteru MURASAWA)
U (Makoto KOIZUMI) UU (Makoto KOIZUMI) UNI-Junior (Kai KRISTIANSEN)
UNI-Master (Kai KRISTIANSEN) UNI-Rest (Kai KRISTIANSEN) UNI-Senior / #4110 (Kai KRISTIANSEN)
A stool(Makoto KOIZUMI) Bon stool (Tadashi CHIBA) GAMBA (Kazuteru MURASAWA)
hozuki stool (Keishi YOSHINAGA) ORI stool (Makoto KOIZUMI) sansa stool (Makoto KOIZUMI)
TRI(Yusuke MIYAZAKI) UNI-Stool (Kai KRISTIANSEN)
beak (Kazuteru MURASAWA) BAR (INODA+SVEJE) LeLe counter chair (Makoto KOIZUMI)
R+R counter chair (Makoto KOIZUMI) meji counter chair (Chisato MORIMOTO)
IS sofa (INODA+SVEJE) MODUS (Kristian VEDEL) Paper Knife (Kai KRISTIANSEN)
PePe sofa (Kazuteru MURASAWA) UU sofa & ottomaniMakoto KOIZUMIj
en table (Makoto KOIZUMI) en side table (Makoto KOIZUMI) hozuki table(Keishi YOSHINAGAj
MI table (Makoto KOIZUMI) MM table (Kazuteru MURASAWA) MODUS side table (Kristian VEDEL)
Paper Knife center table (Kai KRISTIANSEN) UNI-Side Table (Kai KRISTIANSEN) Universe table (Kai KRISTIANSEN)
Maintenance Setibeeswax )
‘Designer
‘etc.
Makoto KOIZUMI www.koizumi-studio.jp ‘Fabrics
Kazuteru MURASAWA www.matatabidesign.com ‘Woods
Keisuke FURUTA keinosuke.com ‘about Beeswax
Kai KRISTIANSEN profile ‘about Leather
INODA+SVEJE www.inodasveje.com
Hiroshi AKUTSU www.plusone-pd.com
Andreas KOWALEWSKI www.andreaskowalewski.com
Tadashi CHIBA tadashichiba.com
Keishi YOSHINAGA yoshinagasan.theshop.jp
jorge HERRERA www.jorgeherrera.es
Kristian VEDEL profile